School Song

曲、詞:凌東成

 

La la lala lala la , La la la la la lala la ,
La la la la La lala la, La la la lala la ,
晴天轉到下雨天,歡笑掛在我咀邊,
要學習明白道理,校內老師的教導真摯,
感謝父神在身邊,看顧和勵勉,
尋找真理知識,拋棄自私以愛和平共處,

 

(副歌)
我像那小小幼樹苗,天天開心歡笑,
栽於温室裡未怕遇上大雨天,
我像那小小幼樹苗,燦爛如紅日照,
今天鼓起心中壯志,成就上帝做我心意。